Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo

Achte hear Peterson en mefrou De Graaf,

Oktober lêstlyn prate mefrou Aleid Kaijzer, liedingjaande Digitale Bibliotheek & Communicatie Bibliotheken Noord Fryslân (BNF), telefoanysk mei jo ôf dat jim as wethâlders fan Dantumadiel en Dongeradeel tegearre de weriepening fan Biblioteek Dokkum fersoargje sille op moandei 1 desimber oankommend om 13.00 oere. Hjirmei befêstigje wy dy ôfpraak. Hjirûnder fine jo de útnoeging foar de iepening.

Wy noegje jo ek graach út foar de lunsj foarôfgeand oan de iepening (12.00-13.00 oere). In ynformaele lunsj tegearre mei beliedsamtners, it MT fan BNF en de organisatoaren fan de weriepening. Kinne jo oan Saapke Miedema (s.miedema@bnfrl.nl), managementassistint, witte litten oft jo dêrby oanwêzich wêze kinne?

-------------------------

Geachte relatie,

Op dit moment zijn we druk bezig met de herinrichting van Bibliotheek Dokkum (Brokmui 62). Er wordt ruimte gemaakt voor meer leden en meer uitleningen. Op 1 december wordt de toekomstbestendige bibliotheek feestelijk geopend. Na het welkomstwoord van directeur Jouke Bethlehem om 13.00 uur openen mevrouw De Graaf en de heer Peterson, wethouders van Dantumadiel en Dongeradeel samen de bibliotheek.

Regiovisie van vijf gemeenten
In 2012 zetten de wethouders van die gemeenten, samen met hun collega’s van Achtkarspelen, Ferwerderadiel en Kollumerland hun handtekening onder de regiovisie voor het bibliotheekwerk. Die regiovisie gaat uit van minder vestigingen, maar meer dienstverlening. Dit is ook de reden dat Bibliotheek Damwâld op 12 december definitief de deuren sluit en dat de dichtstbijzijnde vestigingen in Dokkum en De Westereen worden klaargemaakt voor meer bezoekers en meer uitleningen. Het aantal vestigingen in de regio neemt af, maar de kwaliteit neemt dankzij de intergemeentelijke samenwerking toe. Bezoekers kunnen rekenen op een ruimere collectie en meer openingsuren.

Rondleiding en kennismaken met de vernieuwde bibliotheek
Na de officiële heropening geeft Jouke Bethlehem belangstellenden een rondleiding door de vernieuwde bibliotheek. Daarna (rond 14.00 uur) is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Waarom herinrichten?
De samenleving verandert in rap tempo. Onze klanten hebben het druk en de bibliotheek concurreert met allerlei andere organisaties om een deel van de schaarse vrije tijd. We willen mensen weer nieuwsgierig maken naar de bibliotheek. En als ze de drempel eenmaal over zijn, willen we hen inspireren, verleiden en verrijken. Met het nieuwe concept van de formulebibliotheek passen we de bibliotheek aan op de wensen van deze tijd. We maken de bibliotheek nog uitnodigender, bieden nog meer service en informatie en presenteren ons grote aanbod nog aantrekkelijker en toegankelijker. Zo slagen we er ook nog beter in onze maatschappelijke doelen te halen.

Daar heeft de herinrichting voor gezorgd. Maar er is meer gedaan dan alleen een likje verf. Ook alle medewerkers zijn bijgeschoold en vanaf 1 januari is de bibliotheek vaker open. We kunnen niet wachten om al dat moois aan iedereen te laten zien. Te beginnen met u!

Graag tot 1 december!

Jouke Bethlehem
Directeur Bibliotheken Noord Fryslân

Copyright 2014 Bibliotheken Noord Fryslân


Klik hier om je uit te schrijven.